Etap IL Bloczki betonowe zatopione w utwardzonym podłożu, wypoziomowane ze spadem